Eloksal Kapasitesi Artırıldı.

Anodizing Facility

Sterilizasyon konteyner üretim prosesinin önemli basamaklar?ndan birisi de eloksal kaplamad?r. Bu elektrokimyasal yüzey i?lemi sonucunda, alüminyum yüzeyinin a??nmaya kar?? daha dirençli hale gelmesi ve ham malzeme mukavemetinin artt?r?lmas? hedeflenir.

Sterilizasyon konteynerleri, di?er sterilizasyon metotlar?na göre daha ekonomik ve pratik bir yöntem sunmas? sebebiyle, son y?llarda daha da yayg?n olarak tercih edilmekteler.

Bahad?r olarak özellikle Kuzey ve Güney Amerika pazar?nda, ürünlerimize artan talepler kar??s?nda ilave kaplama hatt?m?z? faaliyete geçirdik. ?lave tesis güncel teknolojik ekipman ile donat?larak i?lem verilerinin kay?t edilmesinde ve takibinde kolayl?k sa?lamas?n?n yan? s?ra, ürünlerin kaplama standardizasyonunu da destekleyici bir yat?r?m olu?turmaktad?r.

Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz altyap? geli?meleri ile birlikte kaplama ve renklendirme süreçlerini optimize ederek ürün kalite standartlar?nda yeni hedefler ortaya koymaktalar.

Bu haberi paylaşın...

Haber ve Duyurular

son gelişmeler için haber bloğumuza abone olun!